• Что такое история? Кому и зачем нужно знать прошлое?  Как связаны формирование истории как науки и проект Просвещения? История и модерные государства? Что такое политика памяти и исторический нарратив? Может ли наступить конец истории? Как вообще можно говорить об истории и прошлом вне языка пропаганды?

  Уже из беглого обзора актуальных вопросов исторического знания понятно, что в этой сфере проблема объективности, достоверности и неангажированности возникает снова и снова. Равно как и вопросы о том, есть ли в истории какой-то смысл и какие силы ею движут. В рамках курса мы поговорим о критической философия истории и о спекулятивной философии истории как о двух основных традициях понимания прошлого и о том, как возможна спекулятивная философия сегодня. Учитывая современную политическую и военную риторику, предполагается обратиться к понятию исторической справедливости, а также обсудить трактовку истории как репрессивного механизма.

  Наша задача – попытаться разобраться, как вообще можно мыслить историю, зачем это надо и что значит определять/находить себя в истории. Это даст слушателям дополнительную возможность рефлексивного и критического отношения к курсам и школам, посвященным историческим вопросам и методам.

  Самостоятельная запись
 • Сучаснае жыццё напоўненае вымярэннямі і дадзенымі, якія збіраюцца кожнае і імгненне, так, што падаецца ўсё нашае жыццё апісана праз іх. Застаецца толькі б атрымаць да іх доступ і шмат таямніцаў стане зразумелымі. Мы дазнаемся пра тое, што схавана пад бюрактарычнымі працэдурамі, незразумелымі словамі і шматлікімі фактамі. Рух да выкарыстання адкрытых дадзеных звязаны не толькі з ведай, але і з магчымасцямі разумення, аналіза, прыняцця рашэння і ў выніку далучэння да кіравання сваім жыццём, нашым агульным жыццём.

  Але ўсё гэта магчыма толькі пры ўмове валодання дакладнымі інструментамі сбору, аналізу і інтэпрытацыі дадзеных. Калі гэтая умова не выконваецца, мы патрапляем у пастку штучнай карціны свету, неадэватных вывадаў і, нарэшце памылак у дзеянні.

  Прапанаваны курс будзе пабудаваны на высвятленні шэрагу пытанняў, звязаных з базавымі памылкамі у аналітычнай працы і інтэрпрэтацыі дадзеных. Плануецца, што падчас курса будуць разгледжаны і абмеркаваны наступныя тэмы:

  • Адкрытыя дадзеныя – адкрытыя магчымасць
  • Што такое добра і што такое кепска ў аналітычнай працы. 10 пунктаў  у па якіх можна зразумець ці давяраць аналітыцы
  • Тэорыя ўсяго ці як павінна быць пабудавана даследаванне
  • Карціна свету праз статыстычныя законы: межы і магчымасці разумення
  • Правілы чытання і інтэпрэтацыі дадзеных (табліцы, адсоткі і г.д.)
  • Сувязь паміж з’явамі
  Самостоятельная запись
 • „D” – першая літара слова „Design”. У беларускай мове ёсць слова падобнае па гучаннні і сэнсе. Гэта назоўнік „дэзань” – ўзор малюнка, канструкцыі, рэчы. Дадайце да гэтага слова клічнік і вы атрымаеце дынамічны назоўнік. „Дэзань!” Альбо „дызань!”, праз „ы”, бо ў нас, як чуецца, так і пішацца.

  „5” – таму што гэта пятая па ліку школа, пяты год запар мы будзем разам напаўняць слова „дызань!” зместам – аналізаваць і асэнсоўваць, уяўляць і праектаваць, мысліць і тварыць.

  У гэтым годзе слухачы школы гэтым разам атрымаюць мажлівасць пачуць найцікавейшых прадстаўнікоў беларускага дызайна, людзей, здольных аналізаваць, мысліць, фармуляваць. Пачуць розныя, часам супрацлеглыя меркаванні, задаць пытанні, аспрэчыць. Фактычна, гэта мажлівасць стаць сябрам закрытага клуба прафесійных дызайнераў. Клубныя паседжанні будуць чаргавацца з заняткамі ў рамках групы D5. На гэтых занятках мы будзем абмяркоўваць пачутае, шукаць слабыя і моцныя месцы ў аргументацыях “мэтраў”, будзем шукаць свае адказы на закранутыя тэмы.

  Гаворачы пра дызайн, мы дагэтуль разумеем яго вельмі павярхоўна, а нават прымітыўна. Ў нас размытыя крытэры ягонай ацэнкі, брак сістэмнага бачання ўсяго таго, што называецца дызайнам і ненагавароная, невыпрацаваная прафесійная фразеалогія. Таму, такі дыскусійны клуб будзе цікавым і карысным не толькі для слухачоў школы, але і для саміх дызайнераў.

  Тэмы клубных дыскусій будуць удакладняцца, вось іх папярэдні спіс:

  • Што такое “дызайн” у сучасным разуменні – від прафесійнай дзейнасці, міждысцыплінарная творчасць, ці спосаб мыслення?
  • Беларускі дызайн і сусветныя практыкі – татальнае адставанне ці часовае? Пераймаць і даганяць ці выпрацоўваць уласную мадэль?
  • Нацыянальнае і глабальнае – пагрозы і выклікі, сінтэз, кампраміс.
  • Дызайн як інструмент наўпроставага паляпшэння якасьці жыцця.
  • Стыль як лад жыцця і фактар ідэнтычнасці. Стылеўтварэнне.

  Большасць гэтых тэмаў ужо разглядалася на папярэдніх школах, сёлета мы выносім іх на абмеркаванне ў прафесійнае асяроддзе.

  Самостоятельная запись
 • Все изменения в мире людей начинаются в сознании. Сначала революция происходит в умах, а затем может реализоваться в социальном пространстве, или не может. Тогда от такой революции остаются только авторские тексты, интересные историкам философии.
  Но если философия претендует на практичность, то у неё должен быть продукт или результат. Философы оставляют после себя идеи и тексты, но философия как таковая формирует людей, личностей. Те, кто рефлектирует, знает, анализирует и критикует ту философию, которая его сформировала, становятся индивидуальностями. Те же, кто не отдаёт себе отчёта в том, какое мировоззрение лежит в основе их личности, не рефлектирует, каким образом культура и образование сформировали их, как людей, воспринимаются как "массовый человек". Массовый человек -- продукт масскультуры, которая складывается из упрощенных и вульгаризованных идей, бывших когда-то философскими.Индивидуальность отличается от массового человека только тем, что сам человек становится соавтором, со-творцом самого себя, а не просто продуктом неведомой ему культуры.Мой курс о философии в той форме, которая пригодна для самостроительства индивидуальности.

  Самостоятельная запись
 • Курс «Техники символической интерпретации» состоит из трех частей: общая герменевтика, семиотика и введение в принципы дискурс-анализа. Основная задача курса в целом – обеспечить предварительное ознакомление с ключевыми техниками понимания символических систем различной природы (текстовые, аудио-, видео- или иные источники). Учитывая то обстоятельство, что культура как таковая может быть рассмотрена как сложноорганизованная и многоуровневая символическая система, то знакомство с практиками интерпретации ее содержания становится сегодня неотъемлемым атрибутом компетенций любого образованного человека.

  Первая часть курса - "Общая герменевтика" - была прочитана в прошлом году. Вторая часть курса под названием «Семиотика» предлагает обратиться к таким техникам интерпретации, как общий семиологический анализ текста, интертекстуальный анализ и нарративный анализ, которые представляют собой эффективный инструментарий для исследований современной культуры. Помимо теоретических занятий, раскрывающих основные принципы функционирования обозначенных техник, в ходе работы предполагаются также практические задания и их обсуждение, что дает возможность фактического овладения этими практиками на базовом уровне.

  Данный курс будет особенно полезен тем, кто постоянно имеет дело с практиками написания собственных или чтением чужих текстов, поскольку значительно расширяет возможности работы с символическими объектами, а также дает углубленное представление о принципах реализации коммуникации в культуре.

  Самостоятельная запись
 • В рамках курса будут рассмотрены способы осмысления современного общества, стремительно меняющего формы жизни людей и социально-теоретические схемы.

  Классические социологические концепции, в рамках которых были сформулированы статичные законы социума, не релевантны в отношении современности. Сегодня имеет смысл вести речь не о "сильном понятии общеста", а о динамической социальности. Индивид всегда уже вплетен в социальную ткань современности. При этом он регулярно обнаруживает себя дереализованным и лишенным смысловых ориентиров. Множественные современности,  глобализованный мир, модерн в стуации смещения - координаты, в которых субъект вынужден научиться ориентироваться и пересобирать себя.

  Основная задача курса - освоение слушателями концептуальных ресурсов современной социальной теории с целью их творческого использования в осмыслении феноменов современного общества.

  Самостоятельная запись
 • Содержание курса ориентировано на изучение основных идей, необходимых для понимания специфики функционирования современных средств массовой коммуникации и особенностей создаваемой ими информационной продукции (аудиовизуальных текстов). При этом важно обозначить концептуальные основания и парадигмальные трансформации современных теорий медиа; осуществить сравнительный анализ различных подходов в современных медиаисследованиях; выявить особенности производства текстов как в традиционных СМИ, так и «новых медиа», а также возможности их влияния на массовую аудиторию. Особое внимание следует уделить анализу практик «тотальной коммуникации» в современной культурной ситуации, где аудиовизуальные сообщения играют основную роль в условиях развития информационного общества, а специфика технических средств передачи этих сообщений предполагает разработку особых методологических инструментов для их осмысления.

  В рамках курса предлагается ознакомление с основными подходами и концепциями media studies на лекциях и закрепление полученных знаний, их применение в ходе анализа конкретных медиатекстов на практических занятиях. Данный курс будет полезен как тем, кто уже профессионально работает в СМИ, так и тем, кто считает ежедневную практику общения в социальных медиа достаточно важным занятием, требующим специальных навыков и возможностей повышения своей коммуникативной компетенции.

  Самостоятельная запись
 • Посткаляніяльныя дасьледаваньні (посткаляніяльная тэорыя) – акадэмічны накірунак, які паўстаў у васьмідзесятых гадах XXстагодьдзя на сутыкненьні заходняй акадэміі і незаходняга сьвета ў канцэптуальнай прасторы новай гуманістыкі. Посткаляніяльныя дасьледаваньні перажылі фантастычны ўздым напрыканцы стагодзьдзя, -- нарадзіўшы міжнародныя часопісы, дасьледчыя праграмы й спецыялізацыі ў універсітэтах , замяніўшы ў інтэлектуальнай модзе постмадэрнізм, -- і адносную стабілізацыю ці нават спад напачатку новага тысячагоддзя.

  Тым ня менш на сёньня посткаляніяльная тэорыя -- адзін з асноўных крытычных дыскурсаў сучаснасьці, які ў апошнія дзесяцігодзьдзі ня проста пацясьніў папярэднія крытычныя тэорыі, але й пагрозьліва падабраўся да традыцыйных дысцыплінарнасьцяў, крытыкуючы іх да эўрацэнтрызм, эсэнцыялізм, унутраны каляніялізм й г.д.

  У заходняй акадэміі ён заняў мейсца побач з нэамарксізмам,  постмадэрнізмам, фэмінізмам ды псыхааналізам. Але, у адрозьненьне ад апошніх, мае пэўную мэтадалягічную, тэматычную ды геаграфічную гетэрагеннасьць, усьведамляючы сябе ў якасьці “шырокай сеткі крытычных праектаў, скіраваных на пераадоленьне эканамічнай, палітычнай, але перадусім інтэлектуальна-культурнай залежнасьці не-заходняга сьвету”.

  Самостоятельная запись
 • Школа Бібліі

  Самостоятельная запись